شهاب‌سنگ زنجان کجاست؟ | حامد پورخرسندی
ابرسازه پیچیده | حامد الطافی مهربانی
آزمایشگاه کیهان | امیرحسن موسوی
بهای انسان ماندن | پوریا ناظمی
خاموشی به وقت مهتاب | علی ابراهیمی سراجی
آگهی‏ها